آدرس: اراك، سه راه خمين، ابتدای جاده تهران، روبروی قطب صنعتي
تلفن ٣٣٨٤٢

مدیریت شعبه: داوری و نعیمی