شعب مازندران

تالار و رستوران اکبرجوجه

شعبه بابلسر

مدیریت: اکبر تاجیک