?شعبه دزاشیب (کیترینگ اکبرجوجه) دزاشیب،خیابان کریمی
☎️ : ۲۲۲۳۱۹۰۰                  مدیریت شعبه: ستاری، محمدی