گل انار و خواص آن

انار مثل بسياري از ميوه هاي ديگر حاوي مقادير بالايي ويتامين و ساير مواد مفيد است. در مورد خواص درماني ميوه ها بسيار خوانده ايم. اما حقيقت اين است كه غير از ميوه درخت، بقيه قسمتهاي آن نيز خواص زيادي دارند كه در درمان و پيشگيري از بسياري بيماري ها مفيد مي باشند.يكي از بخشهاي فرعي درخت انار كه خواص درماني زيادي دارد شكوفه آن است…