شعبه ۲ نوشهر یا شعبه چالوس مازندران

شماره تلفن های این شعبه اصلی تغییر یافت. شهروندان خوب نوشهراز این به بعد می توانند با این دو شماره تماس بگیرند.

آدرس شعبه: کیلومتر ۲ چالوس به نمک آبرود دوجمان ساحلی

تلفن: ۰۱۱۵۲۱۶۰۰۸۵شعبه نوشهر مازندران

شماره تلفن های این شعبه اصلی تغییر یافت. شهروندان خوب نوشهر از این به بعد می توانند با این شماره تماس بگیرند.

آدرس شعبه: نوشهر، کمربندی، روبروی فروشگاه مبل آپادانا

تلفن: ۰۱۱۵۲۳۷۲۹۶۹