شعبه ۲ نوشهر یا شعبه چالوس مازندران

شماره تلفن های این شعبه اصلی تغییر یافت. شهروندان خوب نوشهراز این به بعد می توانند با این دو شماره تماس بگیرند.

آدرس شعبه: کیلومتر ۲ چالوس به نمک آبرود دوجمان ساحلی

تلفن: ۰۱۱۵۲۱۶۰۰۸۵شعبه نوشهر مازندران

شماره تلفن های این شعبه اصلی تغییر یافت. شهروندان خوب نوشهر از این به بعد می توانند با این شماره تماس بگیرند.

آدرس شعبه: نوشهر، کمربندی، روبروی فروشگاه مبل آپادانا

تلفن: ۰۱۱۵۲۳۷۲۹۶۹

شعبه ایزدشهر مازندران

شماره تلفن های این شعبه اصلی تغییر یافت. شهروندان خوب ایزدشهر از این به بعد می توانند با این دو شماره تماس بگیرند.

آدرس شعبه: ایزدشهر، روبروی شهرک آبی کنار

تلفن: ۰۹۱۱۱۱۰۱۲۴۴
۰۱۱۴۴۵۳۶۱۰۰

اصفهان شعبه ۲

شهروندان خوب اصفهانی

بعد از تجربه موفق اکبرجوجه در شهر اصفهان شعبه دوم این مجموعه رستوران ها هم با مدیریت آقای مصطفی کریمخانی مشغول به کار است.

آدرس شعبه ۲: اصفهان، خیابان کاوه، سه راه ملک شهر به سمت ترمینال، تلفن ۳۶۶۶۶۶۶۶